Τυπολόγιο Χημείας Α΄ Λυκείου

Τυπολόγιο Χημείας για τους μαθητές Α΄ Λυκείου.

Τα τυπολόγια Επί, είναι σημαντικά βοηθήματα στους μαθητές μας.

Παρέχουν σημαντική βοήθεια στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης στο αντίστοιχο μάθημα ή ενότητα μαθήματος.

Το τυπολόγιο Επί παρέχεται στους μαθητές μας δωρεάν με επεξεργασία πλαστικοποίησης.

Το παρακάτω Τυπολόγιο Χημείας περιέχει κανόνες και παραδείγματα χημικών αντιδράσεων που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής, και πίνακες με την σειρά δραστικότητας.

Επίσης έχει πίνακα με κυριότερα ιζήματα και αέρια, που χρησιμεύουν για τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης.

Τυπολόγιο-Χημείας-Α-ΛΥΚ.-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ